Bridgend Bridge

Notices

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972

NOTICE OF VACANCY / HYSBYSIAD AM SWYDD WAG

Bridgend Town Council - Newcastle Ward

Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Y Castell Newydd

Pursuant to Section 87(2) of the Local Government Act 1972, and the Local Elections (Parishes and Communities) Rules 2006.

Yn unol ag Adran 87(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.

NOTICE IS HEREBY GIVEN / HYSBYSIR GAN HYN:

(1) That following the resignation of Councillor Clifford Eric Hughes, a casual vacancy exists in the office of Councillor for the Bridgend Town Council - Newcastle Ward

Yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Clifford Eric Hughes, bod sedd wag achlysurol yn bodoli ar gyfer Cynghorydd Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Y Castell Newydd

(2) If by 4pm Thursday, 12th April 2018 a request for an election to fill the said vacancy is made in writing to the Returning Officer of Bridgend County Borough Council, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB, by TEN electors of the Bridgend Town Council - Newcastle Ward, an election will be held to fill the vacancy.

Os cyflwynir cais ysgrifenedig, erbyn 4pm Dydd Iau, 12 Ebrill 2018 am etholiad i lenwi’r seddi gwag dan sylw i Swyddog Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB, gan DDEG o etholwyr Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Y Castell Newydd cynhelir etholiad i lenwi’r seddi gwag.

(3) If an election is not requested as outlined above, the Community Council will co-opt a person to fill the vacancy as soon as practicable.

Os na wneir cais am etholiad fel yr amlinellir uchod, bydd Cyngor Cymuned yn cyfethol unigolyn i lenwi’r seddi cyn gynted ag y bo’n ymarferol.

NOTE / SYLWER:

Any person who writes requesting an election should state the address at which their name appears on the current Register of Electors. Further, advice can be obtained from the Electoral Services Office Telephone 01656 643296.

Dylai unrhyw unigolyn sy’n ysgrifennu i wneud cais am etholiad nodi’r cyfeiriad y mae ei enw’n ymddangos oddi tano ar y Gofrestr Etholwyr gyfredol. Ceir mwy o gyngor gan y Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol, rhif ffôn 01656 643296.

Leanne Edwards, Town Clerk
Bridgend Town Council
Carnegie House
Wyndham Street
Bridgend
CF31 1EF

01656 815757
Bridgend.tc@bridgend.gov.uk

Dated / Dyddiedig: Wednesday, 21st March 2018 / Dydd Mercher, 21 Mawrth 2018

NOTICE OF CONCLUSION OF AUDIT

Bridgend Town Council audit for the year ended 31 March 2017

Notice of Conclusion 2016/17 PDF


Payments to Members of Bridgend Town Council

Payments to Members of Bridgend Town Council for 2015/16 PDF

Youth Co-Option Opportunity

Please see "Latest News"