Bridgend Bridge

Notices

Audit notice

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Bridgend Town Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Audit notice

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

BRIDGEND TOWN COUNCIL

Financial year ending 31 March 2021

Date of announcement  22July 2021

Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2021, these documents will be available on reasonable notice on application to:

Debra Jones Deputy Town Clerk / RFO

Email: btcfinance@bridgend.gov.uk

Address: Carnegie House, Wyndham Street, Bridgend, CF31 1EF

between the hours of   9:30  and 16:30 on Monday to Friday

commencing on 20 August 2021

and ending on 17 September 2021

From 20 September 2021, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:

 • the right to question the Auditor General about the accounts.
 • the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.

The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 24 Cathedral Road Cardiff CF11 9LJ.

The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.

 Audit Notice and description of Electors' rights under the Public Audit (Wales) Act 2004 PDF

DECLARATION OF RESULT OF POLL / DATGANIAD CANLYNIAD Y BLEIDLAIS

Election of 1 Councillor I ethol 1 Cynghorydd
For the electoral area / Ar gyfer ardal etholiadol:
Bridgend Town Council - Morfa Ward / Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Morfa

I, Mark Shephard, being the Returning Officer at the election held on Thursday, 20th May 2021, do hereby give notice that the number of votes cast for each candidate is as follows:

Yr wyf I, Returning Officer, sef y Swyddog Canlyniadau yn yr etholiad a gynhaliwyd ar y Dydd Iau, 20 Mai 2021, yn hysbysu drwy hyn fod nifer y pleidleisiau a fwriwyd dros bob un o’r ymgeiswyr fel a ganlyn:

Name of Candidate / Enw’r Ymgeisydd Description / Disgrifiad Votes Recorded / Pleidleisiau a Gofnodwyd (E): Elected / Etholwyd
Dwyer, Thomas Welsh Conservative Party Candidate/Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 116  
Smidman, Martin Welsh Labour/Llafur Cymru 233 (E)
Tarr, Craig Bridgend County Independents 181  

The number of ballot papers rejected was as follows:
Yr oedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:

(a) Want of Official Mark / Dim not swyddogol 0
(b) Voting for more candidates than the voter was entitled to / Pleidleisio dros fwy ymgeisiwyr nag a ganiateid 0
(c) Writing or mark by which the voter could be identified / Ysgrifeniad neu nôd y gellid adnabod y pleidleisiwr o’I blegid 0
(d) Being unmarked or wholly void for uncertainty / Heb ei farcio neu’n hollol annilys oherwydd ansicrwydd 0
(e) Rejected in part / Gwrthodwyd yn rhannol 0
Total Rejected / Cyfanswm a wrthodwyd: 0

And I do hereby declare that Martin Smidman is duly elected for Bridgend Town Council - Morfa Ward

Ac yr wyf yn datgan bod hyn bod Martin Smidman wed’I ethol un briodol dros Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Morfa

% Y Pleidleiswyr / % Turnout: 15.62

Mark Shephard
Returning Officer / Swyddog Canlyniadau
Bridgend County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont as Ogwr
Civic Offices
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB
Date / Dyddiedig: 22/05/2021
Published and printed by / Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan: Mark Shephard, Returning Officer / Swyddog Canlyniadau

DECLARATION OF RESULT OF POLL / DATGANIAD CANLYNIAD Y BLEIDLAIS

Election of 1 Councillor I ethol 1 Cynghorydd
For the electoral area / Ar gyfer ardal etholiadol:
Bridgend Town Council - Oldcastle Ward

I, Mark Shephard, being the Returning Officer at the election held on Thursday, 20th May 2021, do hereby give notice that the number of votes cast for each candidate is as follows:

Yr wyf I, Returning Officer, sef y Swyddog Canlyniadau yn yr etholiad a gynhaliwyd ar y Dydd Iau, 20 Mai 2021, yn hysbysu drwy hyn fod nifer y pleidleisiau a fwriwyd dros bob un o’r ymgeiswyr fel a ganlyn:

Name of Candidate / Enw’r Ymgeisydd Description / Disgrifiad Votes Recorded / Pleidleisiau a Gofnodwyd (E): Elected / Etholwyd
Blundell-Humphreys, Michelle Jane Bridgend County Independents 260  (E)
Norman, Kathryn Welsh Labour/Llafur Cymru 232  
Vidal, Sadie

Welsh Conservative Party Candidate/Ymgeisydd Plaid
Geidwadol Cymru

193  

The number of ballot papers rejected was as follows:
Yr oedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:

(a) Want of Official Mark / Dim not swyddogol 0
(b) Voting for more candidates than the voter was entitled to / Pleidleisio dros fwy ymgeisiwyr nag a ganiateid 1
(c) Writing or mark by which the voter could be identified / Ysgrifeniad neu nôd y gellid adnabod y pleidleisiwr o’I blegid 0
(d) Being unmarked or wholly void for uncertainty / Heb ei farcio neu’n hollol annilys oherwydd ansicrwydd 3
(e) Rejected in part / Gwrthodwyd yn rhannol 0
Total Rejected / Cyfanswm a wrthodwyd: 4

And I do hereby declare that Michelle Jane Blundell-Humphreys is duly elected for Bridgend Town Council - Oldcastle Ward

Ac yr wyf yn datgan bod hyn bod Michelle Jane Blundell-Humphreys wed’I ethol un briodol dros Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Yr Hen Gastell

% Y Pleidleiswyr / % Turnout: 17.78

Mark Shephard
Returning Officer / Swyddog Canlyniadau
Bridgend County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont as Ogwr
Civic Offices
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB
Date / Dyddiedig: 22/05/2021
Published and printed by / Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan: Mark Shephard, Returning Officer / Swyddog Canlyniadau

Declaration of Result of Poll / Datganiad Canlyniad Y Bleidlais (PDF)

NOTICE OF ELECTION / HYSBYSIAD O ETHOLIAD

Date of Election/ Dyddiad yr etholiad:

Thursday, 20th May 2021 / Dydd Iau, 20 Mai 2021

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT / HYSBYSIR DRWY HYN

 1. Elections are to be held for Town Councillors for the under mentioned Town Wards

  Mae etholiadau i’w cynnal ar gyfer Cynghorwyr Tref yn Ward Tref a nodir isod.

 2. The number of Town Councillors to be elected is:

  Nifer y Cynghorwyr Tref i’w hethol yw:

  Bridgend Town Council - Morfa Ward Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Morfa 1

  Bridgend Town Council - Oldcastle Ward Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr - Ward Yr Hen Gastell 1

 3. Nomination papers may be obtained, during normal office hours, from the Returning Officer at the address shown below.

  Gellir cael papurau enwebu, yn ystod oriau swyddfa arferol, gan y Swyddog Canlyniadauyn y cyfeiriad a ddangosir isod.

 4. Completed nomination papers must be delivered to the Returning Officer at the offices of Bridgend County Borough Council, at the address shown below, on any day after the date of this notice, during normal office hours but Not later than 4pm on - Thursday, 22nd April 2021.

  Mae’n rhaid cyflwyno papurau enwebu wedi’u cwblhau i’r Swyddog Canlyniadau yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont ar Owgr yn y cyfeiriad a ddangosir isod, ar unrhyw ddiwrnod ar ôl dyddiad yr hysbysiad hwn, yn ystod oriau swyddfa arferol ond Not later than 4pm on - Dydd Iau, 22 Ebrill 2021

 5. If the election is contested, the poll will take place on Thursday, 20th May 2021 between the hours of 07:00 and 22:00.

  Os caiff yr etholiad ei ymladd, cynhelir y bleidlais ar Dydd Iau, 20 Mai 2021 rhwng 07:00 a 22:00.

 6. Electors should take note that the deadline for new applications to vote by post or to change existing postal or proxy arrangements e.g. cancellation or re-direction etc. must reach the Electoral Registration Officer at the address shown below by 5pm on Wednesday, 5th May 2021 if they are to be effective for this election.

  Dylai etholwyr nodi y bydd yn rhaid iddynt gyflwyno ceisiadau newydd i fwrw pleidlais drwy’r post neu i newid y trefniadau presennol ar gyfer pleidleisio drwy ddirprwy neu bleidleisio drwy’r post e.e. dileu neu ailgyfeirio ac ati, i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol, yn y cyfeiriad a ddangosir isod, erbyn 5pm ar Dydd Mercher, 5 Mai 2021 os ydynt am fod yn ddilys ar gyfer yr etholiad hwn.

 7. New applications to vote by proxy must be received by the Electoral Registration Officer by 5pm on Wednesday, 12th May 2021.

  Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau i fwrw pleidlais drwy ddirprwy i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol erbyn 5pm ar Dydd Mercher, 12 Mai 2021.

 8. The deadline for new applications to be received by the Electoral Registration Officer to vote by proxy on grounds of a medical emergency is not later than 5pm on Thursday, 20th May 2021.

  Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau newydd i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol ar gyfer bwrw pleidlais drwy ddirprwy ar sail argyfwng meddygol yw dim hwyrach na 5pm ar Dydd Iau, 20 Mai 2021.

 9. Applications to be added to the Register of Electors in order to vote at this election must reach the Electoral Registration Officer by Tuesday, 4th May 2021

  Mae’n rhaid i geisiadau sydd i’w hychwanegu at y Gofrestr Etholwyr ar gyfer bwrw pleidlais yn yr etholiad hwn, gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol erbyn Dydd Mawrth, 4 Mai 2021.

Printed and Published by Mark Shephard, Returning Officer, Bridgend County Borough Council, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB

Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Mark Shephard, Swyddog Canlyniadau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr angel, CF31 4WB

Dated: Wednesday, 14 April 2021

Dyddiedig: Dydd Mercher, 14 Ebrill 2021

Notice of Poll for Morfa and Oldcastle wards

Youth Co-Option Opportunity

Please see "Latest News"