Bridgend Bridge

Artists Residencies

Artists’ Residencies - Call for Artists

Carnegie House is delighted to offer three week-long artist residencies for artists in the new Arts & Culture Hub, Bridgend in 2015. The residencies are part of a wider programme of support for artist development, funded by a grant from the Arts Council of Wales.

Each residency comes with two aims: the first is for artists to engage with the building in new and innovative ways, and the second is to engage with the local community/public in an integral way. All artists who apply should have some connection to Bridgend town or borough.

The details are as follows:

Residency 1: Inside the building

2nd-7th March 2015 | DEADLINE: 16th January 2015

Artists applying for this opportunity should create a proposal that outlines how they would create an opportunity for the public to experience the inside of the building in a new way.

Residency 2: Outside the building

20th-25th July 2015 | DEADLINE: 13th March 2015

Artists applying for this opportunity should create a proposal that outlines how their work would engage with the outside of the building and thresholds of inside/outside.

Residency 3: Light Festival

2nd-7th November 2015 | DEADLINE: 13th March 2015

This residency will take place in the week leading up to Bridgend’s first lantern procession. The artist should create a proposal that outlines how their work would help to transform Carnegie House into a vibrant hub at the heart of the procession.

Fee: £500 for each residency

For further information on each residency and to submit a proposal please contact Leanne Edwards at Leanne.edwards1@bridgend.gov.uk or 01656 815757.

------------------------------------------------------------------------------------

Preswylfa Artistiaid

Mae Tŷ Carnegie yn falch o gynnig preswylfa o dair wythnos i artistiaid yn Hafan Celf a Chelfyddydau newydd, Pen-y-bont ar Ogwr yn 2015. Mae’r preswylfeydd yn rhan o raglen ddatblygu artistig ehangach a ariannir gan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae gan bob preswylfa ddau amcan: yn gyntaf i’r artist ymgysylltu â’r adeilad mewn ffordd newydd ac arloesol. Yn ail i ymgysylltu gyda’r gymuned leol a’r cyhoedd mewn ffordd integredig. Dylai pob artist sydd â bwriad ymgeisio fod â chysylltiad â thref Pen-y-bont ar Ogwr neu’r fwrdeistref. 

Ceir manylion islaw:

Preswylfa 1: Tu mewn i’r adeilad

2ail-7fed Mawrth 2015 | DYDDIAD CAU: Ionawr 16eg 2015

Dylai’r ymgeisydd greu cynnig sydd yn amlinellu sut y bydda nhw’n creu cyfle i’r cyhoedd brofi tu fewn yr adeilad mewn ffordd newydd.  

Preswylfa 2: Tu fas i’r adeilad

Gorffennaf 20fed-25ain 2015 | DYDDIAD CAU: Mawrth 13eg 2015

Dylai’r ymgeisydd greu cynnig sydd yn amlinellu sut y byddai’r gwaith yn ymgysylltu â thu fas yr adeilad a throthwy tu fewn/tu fas.

Preswylfa 3: Gŵyl Goleuni

2ail-7fed o  Dachwedd 2015 | DYDDIAD CAU: Mawrth 13 eg 2015

Bydd y breswylfa hon yn cymryd lle'r wythnos yn arwain at orymdaith llusernau cyntaf Pen-y- bont ar Ogwr. Dylai’r ymgeisydd greu cynnig sydd yn amlinellu sut byddai’r gwaith yn helpu trawsnewid Tŷ Carnegie yn hafan fywiog wrth galon yr orymdaith.

Ffi: £500 am bob preswylfa

Am fwy o wybodaeth am bob preswylfa ac i wneud cais cysylltwch â Leanne Edwards drwy e-bost Leanne.edwards1@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 815757.

LIKE us on Facebook: www.facebook.com/carnegiehouse

Follow us on Twitter: https://twitter.com/CHBridgend